Nr 36

NR 36 - JUNI 2017: TRAFIKSIKKERHED VED VEJARBEJDE

Leder

I forbindelse med vejarbejde er det ofte nødvendigt at ændre vejens omgivelser og forløb. Det kan føre til et mere komplekst og uforudsigeligt trafikmiljø og deraf følgende øget uheldsrisiko. Ifølge tal fra USA er uheldsrisikoen dobbelt så stor på strækninger med vejarbejde sammenlignet med strækninger uden vejarbejde.

I 2015 var der i Danmark ifølge den officielle uheldsstatistik:

  • to personer, der blev dræbt
  • 29 personer der kom alvorligt til skade og
  • 24 personer der kom lettere til skade i trafikken i forbindelse med vejarbejde (kilde:Vejdirektoratet).

Der findes kun meget lidt ny forskning vedrørende trafiksikkerhed på strækninger med vejarbejde. Det gælder både i Danmark og internationalt. Ikke desto mindre sættes der i dette nyhedsbrev fokus på emnet.

Den første artikel omhandler en undersøgelse, hvor effekten af bredden på venstre kørebane testes. Undersøgelsen viser blandt andet, at jo smallere kørebanen er, jo langsommere kører trafikanterne og jo længere trækker de til højre. Det har dog samtidig den negative sideeffekt, at antallet af kollisioner mellem trafikanter i venstre og højre kørebane stiger.

Den anden artikel refererer til en undersøgelse, der blandt andet viser, at trafikanter foretrækker en lavere kørehastighed på strækninger med vejarbejde, hvis der er synlig aktivitet i forbindelse med vejarbejdet.

Den tredje artikel beskriver en undersøgelse gennemført i USA. Undersøgelsen omfatter en analyse af dødsuheld i forbindelse med vejarbejde. Resultaterne peger blandt andet på, at tiltag der kan sikre et jævnt trafik-flow i passende lav fart på strækninger med vejarbejde, er vigtige elementer i forebyggelsen.

I nyhedsbrevets fjerde og sidste artikel omtales et projekt med deltagelse fra flere europæiske lande. Formålet var at lave et overblik over de virkemidler, der anvendes, samt en vurdering af deres potentiale med hensyn til at kunne bidrage til at reducere kørehastigheden i forbindelse med vejarbejde. Resultaterne kan ses som et første skridt mod harmonisering af retningslinjer for hastighedsregulering ved vejarbejde inden for Europa.

God læselyst,

Mette Møller, seniorforsker

https://trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-36
21 JANUAR 2021